© Stichting Breintrein.nl 2016
Thei Jaegers Webdesign 2016

Stichting BreinTrein

 Contactavonden

Archief 2017

Echt: 15 februari 2017.  Evaluatie: WMO/PGB Hr.Arthur Jansen,  heeft deze avond een toelichting gegeven wat betreft WMO. WMO is bedoeld voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. De belangrijkste zaken van deze WMO wordt door de gemeente geregeld. Niet alles van de zorg gaat via de gemeente, veel gaat er via jouw eigen ziekteverzekering. Jammer genoeg zitten niet alle gemeenten op een lijn . De gemeente moet er voor zorgen dat die mensen die aanspraak maken op de WMO., ook daadwerkelijk worden geholpen. Mensen vinden het soms gênant om die hulp te vragen. WMO is altijd heel persoonlijk, het is en blijft mensenwerk. In de WMO staat dat iedereen primair verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Gemeente moet beleid hebben in voorzieningen en beleid voeren in die voorzieningen , het belangrijkste is maatwerk. Het begint eerst met een melding en daarop volgt een keukentafelgesprek.. Iedereen mag zich laten bijstaan bij zo’n gesprek. Indien je niemand hebt moet de gemeente voor ondersteuning zorgen. Jij hebt het recht om een persoonlijk plan te maken voor een eventuele oplossing. Je neemt hierdoor zelf initiatief. Ook kan er een bureau benaderd worden voor ondersteuning. Jij blijft ten alle tijden de gesprekspartner. Je moet assertief zijn. Men moet jou altijd met respect behandelen. De gemeente is verplicht jou een verslag van het gevoerde gesprek te sturen. Mocht jij het niet eens zijn met dat verslag dan onmiddellijk reageren en het verslag laten aanpassen. Na dat verslag moet jij zelf maatschappelijke ondersteuning aanvragen, dit kan van alles zijn, b.v. traplift, aanpassing douche of wc enz.enz. Indien jij niet akkoord gaat met de beslissing moet jij onmiddellijk bezwaar aantekenen. Een onafhankelijke commissie zal dan de beschikking met de gemeente bespreken. Ook kun jij naar de rechter gaan, de gemeenten worden vaak door de rechter teruggefloten. De positie van de mantelzorger moet zeker meegenomen worden bij een keukentafelgesprek. Verder moet de eigen bijdrage ook worden besproken. Hr.Richard Lavalle heeft enige uitleg geven omtrent PGB. Eigen bijdrage is het eerste item wat besproken wordt. Het CAK regelt de eigen bijdrage aan de hand van het belastbaar inkomen.. De gemeente moet maatwerk leveren. In de wet is geregeld dat de betreffende persoon zelf mag kiezen voor zorg in natura of een PGB. Het geld van het PGB wordt ter beschikking gesteld via het SVB(sociaal verzekering bank), van daaruit wordt dan b.v.de huishoudelijke hulp bepaald. Jij kunt zelf regelen wie er komt en wanneer deze persoon komt. Jij hebt de regie in eigen hand. Bij zorg in natura bepaald de gemeente wie er komt en welke tijden er hulp wordt geboden. Het maximale zorgbedrag is losgelaten. Bij een PGB bepaal jij zelf , hoe jij hoe het aan jou toegekende bedrag voor hulp wordt uitgegeven. Jij moet wel jou toekenning in de gaten houden wanneer deze verloopt, zodat ter weer een nieuwe aanvraag ingediend kan worden. Verdedere informatie vindt jij op de site: www.pgb.nl.
Woensdag 18 januari 2017. Evaluatie “Buddyzorg” Gastspreekster: Helene   Van Erve Wat is buddyzorg? Buddyzorg Limburg is een provinciale maatschappelijk erkende vrijwilligersorganisatie. Zij biedt informele, intensieve en doelgerichte zorgondersteuning. Door het inzetten van buddy’s(vrijwilligers) ondersteunen zij chronisch, ernstig of levensbedreigend zieke kinderen, jongeren en volwassenen in de thuissituatie. Ook mensen die lijden aan obesitas en aan hun leefstijl willen werken kunnen een beroep op een buddy doen. De buddy biedt sociaal emotionele steun en begeleiding en helpt  de draad weer op te pakken. Daarnaast biedt zij gezondheidspreventie aan jongeren in de vorm van voorlichting- en informatie bijeenkomsten.    ************* Mevrouw Helene Van Erve, heet iedereen van harte welkom en informeert de bezoekers dat ze 22 jaar geleden in contact is gekomen met de buddyzorg. Buddyzorg was toentertijd meestal voor mensen met HIV en aids, nu is de zorg enorm verbreed. Buddyzorg staat heel kort bij de persoon en aangepast aan de persoon die deze zorg ontvangt. Alvorens de buddy wordt ingezet komt er een coördinator zich oriënteren wat voor zorg de desbetreffende persoon nodig heeft om er voor te zorgen dat de juiste persoon op de juiste plaats komt. De persoon die dan buddyzorg ontvangt is dan ook heel dankbaar en blij met een dergelijk vertrouwenspersoon. Het duurt wel even voordat de ontvanger zich toelaat tot de buddy, voordat hij zijn gevoelens uit. Een buddy is betrokken bij de persoon. Buddy’s zijn personen die proberen de ontvanger op zijn gemak te stellen en de privacy te  waarborgen. De buddy’s komen om ongeveer 6 weken bij elkaar om hun ervaringen te delen en te overleggen. Hoe kunnen zij de zorg verbeteren of de juiste zorg bieden voor die persoon die behoefte heeft aan een buddy. De buddy begeleidt ook vaak de desbetreffende persoon bij een specialisten- en doctoren bezoek , om de informatie die de persoon ontvangen heeft even samen door te nemen om te checken of de informatie goed ontvangen is en de persoon begrijpt wat hem is medegedeeld. Buddy’s zijn heel belangrijke personen voor de ontvangers die deze zorg ontvangen. Een buddyzorg aanvraag kan ten alle tijden. De buddyzorg moet iets toevoegen voor de ontvanger zodat er weer een frisse wind waait in het leven van de ontvanger. Buddyzorg doe je vanuit jouw hart  en vol overgave. Een mooie uitspraak van Helene van Erve: Wij waren en zijn er voor elkaar. Mocht u in contact willen komen met “Buddyzorg Limburg” bezoek dan hun website: www.buddyzorglimburg.nl 

15 maart 2017:

Evaluatie:

Zelfvertrouwen/Zelfredzaamheid na

hersenletsel.

Spreker: Hr.Michel Schoonenberg, Coördinator

Hersenletselteam Limburg.         

Hr.Schoonenberg heet iedereen van harte

welkom en dankt Stichting Brein Trein voor de

uitnodiging.Hij wil samen met de bezoekers de

avond invullen, hij wil vooral van de bezoekers

horen wat hun ervaringen zijn.                           

Wat is zelfvertrouwen, definitie: het vertrouwen

wat jij in jezelf hebt, je eigen kunnen, het

vertrouwen hebben in welke zaken en

hindernissen jij aan kunt.                    

Zelfredzaamheid; jouw eigen problemen

oplossen, jij gaat zelfstandig door het leven, jij

probeert jezelf te redden.                  

Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid hebben met

elkaar te maken.                                                   

Indien jij voor jezelf de lat te hoog legt krijg je

vaak met teleurstelling te maken, hierdoor trek

jij je snel terug.                                                                   

Na een hersenletsel ontstaan er vaak veel

onzekerheden.                                                                

Welke onzekerheden bijvoorbeeld:                                 

Geen keuzes kunnen maken wat voor kleren jij

aan wilt trekken.                                                         

Niet mee durven praten over een bepaald

onderwerp.                                                             

Onzekerheid over wat er aan de hand is.          

Onzekerheid door artsen die niet alles willen

vertellen.                                                                            

Onzekerheid bij nieuwe taken.                                    

Onzekerheid bij het wennen aan de nieuwe

situatie, enz.enz.                                                                                       

Door de onzekerheid heb jij b.v. een kort lontje

en ben jij argwanend.                                                                                    

De deskundigen moeten meer terughoudend

zijn met uitspreken en stellingen want dat

maakt de desbetreffende persoon alleen maar

onzekerder.                                                                                                   

Het is wel verstandig om diegene met wie jij een

gesprek aangaat te informeren over jouw N.A.H.

en wat dat inhoud.                                                                                            

Welke invloed heeft het hersenletsel op

zelfvertrouwen en wat kan jou helpen;                                   

Kijken naar de mogelijkheden en dat uitstralen.                                             

Positief blijven ook indien jij kritisch wordt

benaderd.                                                                                       

Grenzen stellen voor jou zelf.                                                             

Zelf een gesprek aangaan en niet uit de weg

gaan.                                                                                                             

Een compliment krijgen.                                                               

Indien jij je focust op een probleem dan zakt het

zelfvertrouwen.                                                                                        

Dit zelfvertrouwen is zeker niet alleen voor

mensen met een hersenletsel.                            

Zelfredzaamheid vergroten;                                                              

Door dingen te vragen.                                                                               

Er voor zorgen dat andere jou vertrouwen.                 

Probeer zelf  de situatie op te lossen.                                  

Memo’s maken ter herinnering.                                                 

Afspraken goed noteren.                                                   

Agenda’s bijhouden.                                                                           

Je zelf steeds meer proberen te ontwikkelen om

jouw zelfredzaamheid te vergroten.                                       

Ouders moeten proberen hun kind los te laten,

enz.enz.

Een moedige uitspraak van een van onze gasten

was; na jaren ben ik tot de conclusie gekomen ze

moeten mij maar nemen zoals ik ben.

Kennisplein heeft een site voor mensen met een

hersenletsel daar kan je heel veel informatie

vinden.

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ gehandicaptenzorg
Evaluatie: HAPTONOMIE EN N.A.H. 19 april 2017: Gastspreker:  Sonja Baetsen. Sonja Baetsen heeft reeds 15 jaar ervaring met haptonomie, ook heeft zij ervaring met mindfulness. Wat is haptotherapie? Haptotherapie maakt mensen bewust van wat ze voelen. Het legt een relatie tussen deze gevoelens en klachten en problemen die mensen ervaren. Haptotherapie kijkt naar wie jij op dat moment bent, hoe jij functioneert en waar jij tegen aan loopt. Haptotherapie moet je voelen. Een van onze bezoekers vraagt: Mijn man heeft een herseninfarct gehad kan zijn functioneren verbeteren door haptonomie. Sonja Baetsen moest eerlijk bekennen dat ze nog nooit iemand behandeld had met N.A.H., zij sluit een verbetering zeker niet uit. Een voorbeeld wat door haptonomie zeker behandeld kan worden is, jij bevindt je momenteel in een rouwproces, jij denkt dat jij het hebt ervaart, ondanks die ervaring komt er toch steeds weer een terugval. Haptonomie is de leer van de tastzin, dit kan met je handen, ogen, ruiken enz. eigenlijk met jouw hele lichaam. Met de aanwezigen werd er een bepaalde oefening geprobeerd uit te voeren, hoe reageert jouw lichaam indien jij bijvoorbeeld iemand tegenkomt die jij heel goed kent en die bekende groet jou helemaal niet en jij bent stom verbaast waarom hij niet groet, wat is jouw lichamelijk reactie, wordt jij helemaal nerveus, krijg jij een heel raar gevoel in jouw buik, krijg jij een heel beknellend gevoel in jouw keel, krijg jij hoofdpijn, allemaal reacties die bij iedereen verschillend kunnen zijn, ieder mens reageert anders. Indien jij een gevoelsmens bent is het vaak heel moeilijk om te reageren op bepaalde situaties, dit kan veel stress en aanpassingsmoeilijkheden veroorzaken. Ook werd de vraag gesteld, wie gaat er wel eens over de grens, het antwoord was, bijna iedereen, dit is normaal, iedereen wordt wel eens boos of reageert niet zoals verwacht. Vaak zie jij dan in dat geval dat men zich terugtrekt, zich afsluit en zich harder opstelt. Wanneer haptotherapie: Dit kan bijvoorbeeld als jij: Meer wilt gaan leven vanuit jouw eigen gevoelens en verlangens. Wilt leren jezelf te accepteren, last hebt van stress, spanning, overbelasting, gevoelens van eenzaamheid, traumatische ervaringen, last hebt van hyperventilatie. Zo zie jij dat er een scala van menselijke gevoelens zijn die door haptotherapie behandeld kunnen worden. Door haptotherapie, kun je leren dingen vast te pakken en los te laten. Indien jij een N.A.H. hebt moet jij mensen laten voelen en zeggen dat jij door N.A.H. verandert bent als mens, jij moet weer proberen een balans in jouw leven te vinden. Jij moet er voor open staan om dingen te veranderen en open staan voor jouw gevoelens en deze gevoelens ook uiten.
Evaluatie Gemeente/Vervoer 17 mei 2017. Namens de Gemeente Echt/Susteren waren de dames Hendrikx en Landerloo aanwezig. Onze voorzitster Bianca heet de dames van harte welkom. Mw.Hendrikx deelde mede dat iedere gemeente haar eigen invulling geeft aan de W.M.O. Alvorens de aanvraag voor ondersteuning wordt ingediend wordt er een formulier ingevuld waarop de juiste omschrijving van de aanvraag moet worden vermeld. Daarna vindt er een keukentafelgesprek plaats met iemand van de gemeente en de aanvrager. Vanuit dat gesprek wordt bekeken welke beslissingen de gemeente neemt om de aanvrager te ondersteunen. Allereerst wordt er gekeken wat de aanvrager wel kan en wat wordt er aangevraagd. De betreffende persoon wordt letterlijk gescreend. Ook wordt de aanvrager geobserveerd door een generalist van de gemeente, deze noteert haar bevindingen. Van daaruit gaat de aanvraag naar de detachering, deze gaan dan ook weer de aanvraag bekijken en behandelen. De aanvraag wordt ingediend bij de consulent, dit kan zijn voor aanvraag vervoer, woning aanpassing, tillift enz. De consulent gaat aan de hand van de aanvraag een onderzoek doen, ook wordt er met de behandelende arts of specialist  overleg gepleegd welke ondersteuning het beste van toepassing is. De aanvrager wordt dan zorg in natura of een PGB aangeboden. Zodra de ondersteuning is goedgekeurd wordt er berekend wat  de eigen bijdrage gaat worden. Dit is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de aanvrager. De eigen bijdrage gaat in vanaf 18 jaar. Deze eigen bijdrage wordt landelijk vastgesteld door het CAK. De meeste aanvragen worden gedaan door senioren. De hulpaanbieders worden natuurlijk ook gecontroleerd door de gemeente. Mocht de hulpaanbieder jou niet bevallen mag de aanvrager ten alle tijden veranderen van aanbieder. Dit geldt zowel voor zorg in natura  zo ook voor PGB. De hulpaanbieder houdt meestal in de gaten wanneer er weer een nieuwe aanvraag moet worden ingediend.
Evaluatie Happen en Stappen   14 juni 2017. Alle deelnemers waren tijdig aanwezig zodat wij gezamenlijk om 18.30 vertrokken richting de markt in Echt. Tijdens onze gezamenlijke wandeling gingen wij richting “ ’t Elfde Gebod” een locatie in het centrum van Echt. Daar aangekomen wachtte ons een warm welkom. Marlies( onze secretaris) had samen met de uitbaters een voortreffelijk menu samengesteld. De weergoden waren ons ook heel vriendelijk gestemd zodat wij met z’n allen heerlijk buiten konden genieten van al dat lekkers. Onze gasten waren allemaal zeer tevreden en vertrouwen erop dat wij volgend jaar wederom “Happen en Stappen “organiseren.
18 oktober 2017 EVALUATIE: Annette Nobuntu Mul. Onze voorzitster Bianca heette Mevrouw Annette Nobuntu Mul  en onze bezoekers van harte welkom. Annette is verbonden aan de Ubuntu Society( diversiteit in dialoog). Zuid Afrika heeft een speciale indruk op haar gemaakt, zij heeft dit land al diverse keren bezocht. Sawubona: ik zie jou Sikhona: hier ben ik. Ubuntu is een diep geworteld begrip :Ik ben …omdat wij zijn. Je wilt als mens erkend worden, jij wilt erbij horen. Ieder men heeft zijn behoeften en wensen, jij hebt een eigen identiteit, jij hebt je eigen waarden. Iedereen wil (H) Erkenning. Survival: Hoe heb ik het overleefd? Hoe hebben wij overleefd? Genoeg gesprekstof  om er een waardevolle avond van te maken, wat ook heel zeker is gelukt. De verhalen wat de bezoekers elkaar  en aan ons vertelden spraken boekdelen. Deze echt gebeurde verhalen hebben diepe indruk achter gelaten. Mevrouw Annette wist steeds weer de juiste snaar te raken. Wanneer durf ik om hulp te vragen, hoe kunnen wij zorgen voor elkaar. Kunnen wij respect voor elkaar tonen, wat is mijn waardigheid. Allemaal onderwerpen die uitdrukkelijk besproken werden en waar onze bezoekers hun ervaringen deelden met hun collega’s. Ieder van ons heeft een oerkracht. Jij kunt alleen de pijn het plezier en verdriet samen delen indien die ander dat toelaat. Erbij horen en van betekenis zijn, dat willen wij allemaal. De kracht :Pluk de dag…..hoe doe ik dat? Waardes stellen niets voor indien jij ze niet gelijkwaardig benaderd. Het zit vaak in de kleine dingen, die het aangenaam maken. Behoeften en wensen zijn per persoon verschillend. Al deze onderwerpen kregen volop de aandacht. Onze bezoekers hebben deze avond als zeer waardevol ervaren.
20 september 2017 EVALUATIE: Relatie, ouders, vrienden e.a. N.A.H.:  Henry  Honné. Marlies heet Henry Honné van harte welkom, ook worden onze gasten hartelijk welkom geheten. De kwaliteit van leven hangt niet af van wat er gebeurt maar hoe je er op reageert. Aan het eerste kun je niet zoveel doen, aan het tweede alles. Het brein is bijzonder, het is speciaal. Ik ga het hebben over het brein. De  “(on)zichtbare)” symptomen van hersenletsel N.A.H. Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn van hulpverlening. Het brein is de meest complexe structuur die we kennen. Het brein is kwetsbaar. Een op de vijf mensen krijgt in zijn leven te maken met een aandoening van de hersenen. De oorzaken van niet- aangeboren hersenletsel zijn zeer gevarieerd en omvatten  onder andere: Niet- traumatische oorzaken en traumatische oorzaken. Omvang ongeveer 650.000 mensen in Nederland  hebben te maken met N.A.H. Er zij verschillende soorten symptomen: Neurologisch-Psychologisch- Neuropsychologisch. Locatie en grootte van de beschadiging zijn belang en de  verschillen tussen beide hersenhelften zijn zeker te onderscheiden, maar liggen vaak niet zo expliciet, op grond van sterke onderliggende verbondenheid van hersengebieden en hersenfuncties. De hersenen bezitten eigenschappen die bijdragen tot het vermogen om na beschadiging te compenseren en te herstellen. Door het vertonen van diverse filmpjes, kregen onze gasten een idee wat N.A.H. allemaal kan veroorzaken. Verschillende symptomen van hersenletsel werden onder de aandacht gebracht zoals bijvoorbeeld: Afasie, men spreekt van een afasie wanneer er een stoornis is in het taalgebruik en/ of het taalbegrip door de beschadiging van het hersenweefsel. Er zijn verschillende vormen van afasie: Motorische of expressieve afasie-Sensorische of receptieve afasie-Gemengde afasie- Conductie afasie enz. Het geheugen zorgt voor het opnemen , bewaren en later ophalen van zowel externe(bv. Die dingen die men hoort of ziet) als interne prikkels ( bv dingen die men denkt) . Een goed functionerend  geheugen is een voorwaarde om te leren. Twee onderdelen: het werkgeheugen (vroeger; korte termijn geheugen) en het langtermijngeheugen. Drie stappen van het geheugen: Aandacht- Ordening-Zoekstrategie. Diverse tips werden besproken met de partner van de persoon met N.A.H. Dat het interessant was bleek wel in de  enthousiasme van  Hr.Henry Honné over dit onderwerp, hij vergaat helemaal de tijd.
buddyzorg
WMO/PGB
vertrouwen
haptonomie
vervoer
stappen
relaties
ubuntu
20 december 2017. KERSTVIERING  Onze Kerstviering was ook weer dit jaar een hoogte punt van gezelligheid en samenhorigheid. Gezien de enorme belangstelling. Onze gastheer en gastvrouw hadden weer hun uiterste best gedaan om het onze bezoekers optimaal naar hun zit te maken. Er was een overvloed aan lekkernijen zoals een heerlijke kerststol, lekker stuk vlaai, kerstkransjes enz. Ook werd er een heerlijk wijntje en pilsje en fris geserveerd. Voor een heerlijke hartige hap was ook gezorgd door het Italiaans restaurant uit Echt. Aan al onze gulle schenkers heel hartelijk dank. Diverse bezoekers maakten hun opluistering door iets voor te dragen of een mooi kerstverhaal te vertellen. Ook  werd onze kerstviering opgeluisterd door enkel vocale gasten. Door Joost een van onze vaste bezoekers werd een prachtig drumsolo  ten gehore gebracht. Zoals traditiegetrouw was er ter afsluiting een geweldige loterij. Bijgevoegd enige foto’s van onze kerstviering. 2klik op foto0 december 2017. Onze Kerstviering was ook weer dit jaar een hoogte punt van gezelligheid en samenhorigheid. Gezien de enorme belangstelling. Onze gastheer en gastvrouw hadden weer hun uiterste best gedaan om het onze bezoekers optimaal naar hun zit te maken. Er was een overvloed aan lekkernijen zoals een heerlijke kerststol, lekker stuk vlaai, kerstkransjes enz. Ook werd er een heerlijk wijntje en pilsje en fris geserveerd. Voor een heerlijke hartige hap was ook gezorgd door het Italiaans restaurant uit Echt. Aan al onze gulle schenkers heel hartelijk dank. Diverse bezoekers maakten hun opluistering door iets voor te dragen of een mooi kerstverhaal te vertellen. Ook  werd onze kerstviering opgeluisterd door enkel vocale gasten. Door Joost een van onze vaste bezoekers werd een prachtig drumsolo  ten gehore gebracht. Zoals traditiegetrouw was er ter afsluiting een geweldige loterij. Bijgevoegd enige foto’s van onze kerstviering.

>EERSTE PRESENTATIE BIANCA

Huis van de zorg ECI 25 juni 2015 029De eerste presentatie zit erop!!! 25 juni 2015 heeft onze voorzitster, BiancaTeeuwen, haar eerste presentatie gegeven in    de ECI cultuurfabriek te Roermond.Aan belangstelling was geen gebrek. Bianca super gedaan, wij zijn trots op jou. Het bestuur is al aan het brainstormen over de onderwerpen op onze contactdagen in 2016.

>HOE MOEILIJK IS HET DAGELIJKSE        LEVEN

Wie gezond is gebruikt zijn hersenen zonder erbij na te denken .De weg naar de supermarkt wordt gedachteloos afgelegd, de programma’s op televisie zijn goed te volgen en op het werk zijn we in staat de verschillende opdrachten goed uit te voeren. We zien, horen, praten, denken en voelen alsof niets bijzonder is. Pas als het brein ons in de steek laat, merken we hoeveel dingen wij altijd vanzelfsprekend hebben gevonden. Een hersenbeschadiging brengt met zich mee dat schijnbaar eenvoudige karweitjes niet meer volbracht kunnen worden. Een patiënt vertelt hoe hij in het ziekenhuis bijkomt nadat  hij een hoofdwond heeft opgelopen: “Aanvankelijk wist ik niet eens wie ik was of wat mij mankeerde en het duurde vele dagen voordat ik wist waaraan ik gewond was. Het leek alsof ik door de hoofdwond in een achterlijk kind was veranderd.” Deze man voelt zich als een pasgeboren wezen, dat kijkt en luistert, maar dat nog niets weet. Zelfs als zijn naam genoemd wordt heeft hij het niet in de gaten wie hiermee bedoeld wordt. “Mijn brein is een knoeiboel, het is steeds verward, het schiet te kort en is zwak. Wat er nog in mijn geheugen zit is versplinterd, verbrokkeld in aparte ongeordende stukjes.” In de weken en jaren hierna zal de man een heel stuk herstellen, maar hij is niet meer opgewassen tegen de praktische problemen van het leven van alledag. Hij raakt zelfs op bekende plaatsen de weg kwijt. Hij ziet de rechterkant van de wereld niet meer duidelijk, zodat hij soms tot zijn eigen woede en verontwaardiging tegen een muur oploopt zonder hem gezien te hebben. Als hij een spijker in de muur wil slaan, trekt het ding scheef en breekt hij zich het hoofd erover hoe zoiets verholpen moet worden. Zelfs zijn bestek is voor hem moeilijk te gebruiken. De vork gehoorzaamt hem niet, hij prikt vaak naast zijn vlees en de soep loopt steeds om onverklaarbare reden van zijn lepel
© Stichting Breintrein.nl 2016
Thei Jaegers Webdesign 2016

Stichting BreinTrein

!2 sept 2016

N.A.H. EN RELATIES. \Breincafé voor

jongeren Echt, 21-09-2016

Het thema: N.A.H. en relaties staat 21 september 2016 van 19.30 tot 21.30 uur centraal tijdens de bijeenkomst van Stichting Brein Trein in Talent House, Diepstraat 3C in Echt.  Stichting Brein Trein is een trefpunt voor mensen van 18 tot 45 jaar met een niet- aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Tijdens deze avond zal Heer Michel Schoonenberg, Coördinator Hersenletsel Limburg, het thema N.A.H. en relaties met u bespreken. N.A.H. heeft invloed op jouw relatie. Na een herseninfarct of –bloeding, een ongeluk, hersentumor of na reanimatie treedt er een hersenbeschadiging op. Daardoor kunnen er veranderingen ontstaan in het functioneren of in persoonlijkheid. Dat heeft uiteindelijk weer invloed op jouw relaties, zoals huwelijksrelatie, vrienden- en familierelaties. Je begrijpt elkaar niet meer, je moet allebei wennen aan de veranderde situatie. Jouw relatie kan zelfs zo ingrijpend veranderd zijn dat samenleven onder één dak heel moeilijk is geworden. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Kortom een boeiend onderwerp waar aan gesprekstof geen gebrek zal zijn. U bent van Harte Welkom op deze boeiende avond. Stichting BreinTrein is in Talent House, Diepstraat 3C in Echt van 19.30 tot 21.30 uur (deuren sluiten om 22.00 uur). Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Consumpties (€ 1,- per stuk) zijn voor eigen rekening. Stichting Brein Trein is, met uitzondering van vakantieperiodes, elke derde woensdag van de maand op dezelfde tijd en locatie. Er staan wisselende onderwerpen centraal in een gezellige en ontspannen sfeer. Er is volop gelegenheid om met elkaar te praten. Vrijwilligers organiseren BreinTrein, met ondersteuning van MEE Noord en Midden Limburg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Effectyf en Menswel. Voor meer informatie over BreinTrein kunt u mailen naar ; info@stichtingbreintrein.nl of bel met Marlies Franssen, 06 52 41 12 90. Website: www.stichtingbreintrein.nl:  Facebook: Stichting Brein Trein
21 september 2016

EVALUATIE: N.A.H. EN RELATIES.

Heer Michel Schoonenberg, Coördinator Hersenletsel Limburg, wordt door onze voorzitster Bianca, van harte welkom geheten. N.A.H. heeft invloed op jouw relatie. Heer Schoonberg stelde voor om gezamenlijk een interactie te doen zodat de avond voor iedereen interessant wordt. Waar denk je dan aan, N.A.H. en relatie, het is een heel breed onderwerp. Voor wie heeft N.A.H. invloed gehad op de relatie met partner, vrienden, familie, en voor wie niet. Uiteindelijk zei niemand dat het geen invloed had en heeft. Hersenletsel heeft in het algemeen invloed op jouw relatie, het kan bij iedereen anders zijn. Welke factoren zijn allemaal van invloed op jouw relatie naar aanleiding van N.A.H. De bezoekers reageerde divers, voor de een was het de energie, voor de ander niet meer of moeizaam communiceren, sociaal aspect wordt hierdoor minder. Ook taalstoring en slecht zien werd aangegeven als een factor door N.A.H. Het krijgen van een relatie door deze factoren hebben grote invloed, zeker als men van de buitenkant niet kan zien wat de beperkingen zijn door N.A.H. Enige factoren waren nog niet genoemd zoals, persoonlijke factor, wie ben jij als persoon, ook voor je hersenletsel, hoe zit je in elkaar en zat je in elkaar voor N.A.H. Iedereen als mens neemt zijn eigen bagage mee, hoe was dat voor N.A.H. en na N.A.H. Persoonlijke factoren zijn heel belangrijk in een relatie, toch is het mogelijk een relatie op te bouwen, op ieder potje past een deksel. De uitstraling en de aard van de persoon, is hij positief, wat voor uitstraling heeft hij, wat zijn de persoonlijke krachten in- en voor het leven. Allemaal factoren die invloed hebben op een relatie ook met N.A.H. De steun van de omgeving heeft heel veel invloed. Je moet proberen je energie te verdelen en hierin een balans proberen te vinden. De manier hoe ga je met de situatie om is wel voor ieder persoon bepalend. De manier hoe jij je eigen presenteert is bepalend voor de omgang. Het zoeken naar een manier, hoe kan ik met mijn emoties omgaan. Soms kan dat door gesprekken met een psycholoog veel verbetering brengen. Een persoonlijke ervaring van een van de bezoekers kwam op tafel, zij vertelde hoe zij het ervaart om een leven te delen met een partner met N.A.H., ook wat betreft de omgeving. Dit verhaal was zeer confronterend. De partner werd door Heer Schoonenberg benaderd om zijn belevenissen te laten verwoorden wat betreft relatie en N.A,H. Heel belangrijk is omgaan met emoties en leren omgaan met de persoon met N.A.H. en proberen daar een balans in te vinden. Dit geldt ook voor mensen zonder N.A.H.